JBIS Search

Japan's Largest Horse Racing Information Database

Japan's Largest Horse Racing Information Database - JBIS Search

Sep 19,2023
2022
5,500,000
Hiroyuki Tempaku
Hiroshi Okita
Sep 19,2023
2022
12,100,000
Teruo Suzuki
MT Farm
Sep 19,2023
2022
8,800,000
Oyamada Holdings Co.,Ltd.
Kazenooka Farm
Sep 19,2023
2022
12,100,000
Big Red Farm
Meiji Bokujo
Sep 19,2023
2022
3,300,000
Orion Farm Co.,Ltd.
Kazuyuki Nakawaki
Sep 19,2023
2022
6,820,000
Takashi Komatsuzaki
Hikaru Bokujo
Aug 21,2023
2022
5,500,000
Allbest Co.,Ltd.
Hirayama Bokujo
Aug 21,2023
2022
8,250,000
Hyogoken Umanushikyokai Hiroyuki Yoshioka
PRIDE ROCK
Aug 21,2023
2022
10,450,000
Norio Sato
Fuji Farm
Aug 21,2023
2022
7,700,000
Yoshitsugu Harema
Naohiro Fujimoto
Aug 21,2023
2022
6,600,000
Seven Racing
Kiyoshi Murashita
Aug 21,2023
2022
3,080,000
Hokkaido Umanushikai Yoshiyuki Okauchi
Nakamoto Bokujo
Aug 21,2023
2022
7,150,000
Kanagawaken Umanushikyokai Masaki Ito
Hattori Bokujo
Aug 21,2023
2022
6,600,000
Hiroharu Kurimoto
belage
Aug 21,2023
2022
46,200,000
The Champions
Junichi Takagishi
Aug 21,2023
2022
4,400,000
Yoshiaki Kobayashi
Takao Takayanagi
Aug 21,2023
2022
4,400,000
Masazumi Tanikawa
Gomaru Nojo
Aug 21,2023
2022
23,100,000
Masayoshi Sasaki
Araishoji Bokujo
Jul 25,2023
2022
35,200,000
Keiichi Nagashima
Murata Bokujo
Jul 25,2023
2022
13,200,000
TS Holdings Co.,Ltd.
Yamagiwa Bokujo
to top