JBIS Search

Japan's Largest Horse Racing Information Database

Japan's Largest Horse Racing Information Database - JBIS Search

1 open the pdf file
2014
1,100,000
Taniguchi Bokujo
Amabareiji Bokujo
3
2008
2,310,000
Kitajima Bokujo
Yuki Hashimoto
4
2014
2,200,000
Iioka Bokujo
Yuki Hashimoto
5
2013
1,870,000
Contender Co.,Ltd.
Bando Bokujo
8
2012
-
Not Sold
Ichikawa Yoshimi Holdings
11
2015
990,000
Estrea Co.,Ltd.
Hideki Endo
12
2015
12,100,000
Yuichi Masuda
Masako Fujisawa
13 open the pdf file
2016
165,000,000
Ririko Semba
Keiko Morinaka
14
2017
21,450,000
Masatoshi Haramura
Keiko Morinaka
15
2012
15,400,000
Northern Farm
Keiko Morinaka
101
2006
Not Pregnant
792,000
Odagiri Sangyo
Dream Farm
102
2018
Not Pregnant
803,000
Odagiri Sangyo
Nishiyama Stud
104
2011
Not Pregnant
814,000
Eiraku Shoji
Yusuke Hoshino
105
2016
Not Mated
-
Out
Matsuura Bokujo
106
2014
Not Pregnant
-
Out
Murashita Kinya Bokujo
107
2014
Not Mated
825,000
Odagiri Sangyo
Yasunaka Farm
108
2013
Not Pregnant
4,400,000
Toshio Hagisawa
Ichikawa Yoshimi Holdings
201
2017
BM Prospect
1,100,000
Kubo Farm
Tetsuo Koshimura
202
2018
BM Prospect
880,000
Okada Bokujo
Nagai Shoji
203
2019
BM Prospect
880,000
Iioka Bokujo
Nishiyama Stud
204
2019
BM Prospect
-
Out
Nishiyama Stud
205
2020
BM Prospect
825,000
Odagiri Sangyo
Nishiyama Stud
206
2017
BM Prospect
36,300,000
Northern Farm
Koichiro Yamaguchi
207
2016
BM Prospect
14,300,000
Polish Horse Mate
Yoshinori Fujita
208
2017
BM Prospect
3,300,000
Hamamoto Bokujo
Yoshinori Fujita
209
2019
BM Prospect
-
Out
Chu Kwan Li
to top