JBIS Search

Japan's Largest Horse Racing Information Database

Japan's Largest Horse Racing Information Database - JBIS Search

CSV

Results from Last Ten Years (Table)

Year No. of Horses Listed No. of Horses Sold Sales Rate(%) Total Sales(JPY) Highest(JPY) Lowest(JPY) Average(JPY) Median(JPY)
2006 304 221 72.7% 8,757,525,000 630,000,000 6,300,000 39,626,809 27,300,000
2007 317 240 75.7% 8,707,125,000 315,000,000 6,300,000 36,279,687 27,300,000
2008 314 222 70.7% 7,705,950,000 231,000,000 5,250,000 34,711,486 27,300,000
2009 320 207 64.7% 5,158,860,000 173,250,000 6,300,000 24,922,028 19,950,000
2010 208 141 67.8% 3,505,950,000 117,600,000 5,250,000 24,864,893 17,850,000
2011 220 161 73.2% 4,669,560,000 262,500,000 6,300,000 29,003,478 21,000,000
2012 211 158 74.9% 5,085,885,000 262,500,000 6,300,000 32,189,145 24,675,000
2013 220 166 75.5% 5,884,200,000 252,000,000 6,300,000 35,446,987 24,150,000
2014 220 189 85.9% 7,070,814,000 270,000,000 4,320,000 37,411,714 25,920,000
2015 232 184 79.3% 6,554,520,000 194,400,000 7,020,000 35,622,391 27,000,000

Results from Last Ten Years (Graph)

Main Active horses in the Last Ten Years

Horses Sold in 2013

Horse Name
Price(JPY)
Sire
Dam
Best Race
FP
241,500,000
ARIMA KINEN (THE GRAND PRIX)G1
1
48,300,000
VICTORIA MILEG1
1
33,600,000
MEGURO KINENG2
1
199,500,000
TV TOKYO HAI AOBA SHOG2
1
40,950,000
FUJI STAKESG3
1
71,400,000
SEKIYA KINENG3
1
79,800,000
SHION STAKESG3
1
21,000,000
LORD DERBY CHALLENGE TROPHYG3
1
54,600,000
MIYAKOOJI STAKESL
1
19,950,000
KEIO HAI NISAI STAKESG2
2
18,900,000
SANKEISPORTS HAI HANSHIN HIMBA STAKESG2
3
252,000,000
KYOTO SHIMBUN HAIG2
3
52,500,000
KYODO NEWS SERVICE HAI(TOKINOMINORU KINEN)G3
2
15,750,000
HAKODATE NISAI STAKESG3
3
58,800,000
RYUTO STAKES
1
21,000,000
NISHIJIN STAKES
1
16,800,000
TADASUNOMORI TOKUBETSU
1
44,100,000
AWAJI TOKUBETSU
1
23,100,000
CHITOSE TOKUBETSU
1
19,425,000
IIMORIYAMA TOKUBETSU
1
15,750,000
OKUSHIRI TOKUBETSU
1

Horses Sold in 2012

Horse Name
Price(JPY)
Sire
Dam
Best Race
FP
27,300,000
LORD DERBY CHALLENGE TROPHYG3
1
38,850,000
NIIGATA DAISHOTENG3
1
31,500,000
KOKURA NIKKEI OPENL
1
141,750,000
MRC UNDERWOOD SG1
2
24,150,000
ZEN-NIPPON NISAI YUSHUNL
3
17,850,000
TV NISHINIPPON CORP.SHO KITAKYUSHU KINENG3
2
69,300,000
IVY STAKES
2
115,500,000
HIBARI STAKES
1
18,900,000
SHIRANUI TOKUBETSU
1
17,850,000
TAKATORI TOKUBETSU
1
10,500,000
HOKKAI HANDICAP
1
19,950,000
KUTA TOKUBETSU
1
32,550,000
IWAMUROONSEN TOKUBETSU
1
45,150,000
NISHINIPPON SPORTS HAI
1
21,000,000
FURANO TOKUBETSU
1
31,500,000
MINO TOKUBETSU
1
18,900,000
LOTUS CROWN SHO
1

Horses Sold in 2011

Horse Name
Price(JPY)
Sire
Dam
Best Race
FP
18,900,000
KYOTO SHIMBUN HAIG2
1
24,150,000
NIKKAN SPORTS SHO NAKAYAMA KIMPAIG3
1
23,100,000
HYOGO JUNIOR GRAND PRIXL
2
26,250,000
MAINICHI BROADCAST.SWAN STAKESG2
3
12,600,000
KISARAGI SHO(NHK SHO)G3
2
40,950,000
PRINCIPAL STAKESL
2
52,500,000
INARI TOKUBETSU
1
43,050,000
SUONADA TOKUBETSU
1
42,000,000
NOJIMAZAKI TOKUBETSU
1
105,000,000
SAIKO TOKUBETSU
1
13,650,000
KAHOKU SHIMPO HAI
1
31,500,000
IWAKI TOKUBETSU
1
18,900,000
HACHIOJI TOKUBETSU
1
88,200,000
YUNOKAWA TOKUBETSU
1
262,500,000
CHIKUGOGAWA TOKUBETSU
1
10,500,000
TOKACHIDAKE TOKUBETSU
1
15,750,000
KUROSHIO MILE CHAMPIONSHIP
1

Horses Sold in 2010

Horse Name
Price(JPY)
Sire
Dam
Best Race
FP
31,500,000
QUEEN ELIZABETH 2 CUPG1
1
40,950,000
KANSAI TELECASTING CORP.SHO ROSE STAKESG2
1
26,250,000
TV TOKYO HAI AOBA SHOG2
1
9,450,000
TOYOTA SHO CHUKYO KINENG3
1
73,500,000
MEGURO KINENG2
2
30,450,000
SPORTS NIPPON SHO KYOTO KIMPAIG3
2
10,500,000
FUKUSHIMA HIMBA STAKESG3
3
28,350,000
SAPPORO NISAI STAKESG3
3
46,200,000
NIIGATA JUMP STAKES
1
12,600,000
KYOTO JUMP STAKES
1
12,600,000
SINGAPORE TURF CLUB SHO
1
69,300,000
HIRASAN TOKUBETSU
1
10,500,000
KASHIMA TOKUBETSU
1
10,500,000
MATSUDO TOKUBETSU
1
18,900,000
NAKANODAKE TOKUBETSU
1
34,650,000
SHINOBUYAMA TOKUBETSU
1
37,800,000
SEFURISAN TOKUBETSU
1
18,900,000
KOGANEI TOKUBETSU
1
26,250,000
HANAMIYAMA TOKUBETSU
1
33,600,000
ESAN TOKUBETSU
1

Horses Sold in 2009

Horse Name
Price(JPY)
Sire
Dam
Best Race
FP
32,550,000
TOKYO YUSHUN (JAPANESE DERBY)G1
1
52,500,000
CENTAUR STAKESG2
1
162,750,000
KYOTO SHIMBUN HAIG2
1
58,800,000
UNICORN STAKESG3
1
54,600,000
TANIGAWADAKE STAKESL
1
23,100,000
KOKURA NIKKEI OPENL
1
16,800,000
SWEETPEA STAKESL
1
42,000,000
MILE CHAMPIONSHIPG1
2
16,800,000
ZEN-NIPPON NISAI YUSHUNL
2
14,700,000
HYOGO CHAMPIONSHIPL
2
17,850,000
FUJI TV SHO SPRING STAKESG2
3
15,750,000
KANSAI TELECASTING CORP.SHO ROSE STAKESG2
3
45,150,000
SHIRAFUJI STAKESL
2
10,500,000
TOKYO SPORTS HAI NISAI STAKESG3
3
12,600,000
CAPELLA STAKESG3
3
39,900,000
SAPPORO NIKKEI OPENL
3
10,500,000
TOKYO HIGH-JUMP
1
26,250,000
TONEGAWA TOKUBETSU
1
10,500,000
A.T.C. SYDNEY TROPHY
1
15,750,000
HOCHI HAI DAISETSU HANDICAP
1
47,250,000
NAMBU TOKUBETSU
1
12,600,000
HOCHI HAI DAISETSU HANDICAP
1
23,100,000
YURAPPU TOKUBETSU
1
29,400,000
NAGARAGAWA TOKUBETSU
1
32,550,000
INUYAMA TOKUBETSU
1
44,100,000
RYOZEN TOKUBETSU
1
30,975,000
WARABI SHO
1
34,650,000
HANAMIYAMA TOKUBETSU
1

Horses Sold in 2008

Horse Name
Price(JPY)
Sire
Dam
Best Race
FP
31,500,000
MILE CHAMPIONSHIPG1
1
22,575,000
KINKO SHOG2
1
94,500,000
NIIGATA DAISHOTENG3
1
21,000,000
HOKKAIDO SPRINT CUPL
1
78,750,000
METROPOLITAN STAKESL
1
73,500,000
NHK MILE CUPG1
2
7,350,000
KBS KYOTO SHO FANTASY STAKESG3
2
35,175,000
KYODO NEWS SERVICE HAIG3
3
29,400,000
METROPOLITAN STAKESL
3
23,100,000
SWEETPEA STAKESL
3
31,500,000
2012 PROMINENT JOCKEYS TROPHY
1
39,900,000
2013 FINAL STAKES
1
16,800,000
TOGETSUKYO STAKES
1
43,050,000
2014 FAREWELL STAKES
1
42,000,000
SHIRAKAWA TOKUBETSU
1
12,600,000
KOMAKI TOKUBETSU
1
37,800,000
DANNOURA TOKUBETSU
1
98,700,000
SUMA TOKUBETSU
1
31,500,000
MITSUKE TOKUBETSU
1
44,100,000
HORAIKYO TOKUBETSU
1
31,500,000
HIMEKAWA TOKUBETSU
1
22,050,000
SHIBATAJO TOKUBETSU
1
21,000,000
NIHOMMATSU TOKUBETSU
1
13,650,000
IZUMOZAKI TOKUBETSU
1
77,700,000
ONOGAWAKO TOKUBETSU
1
28,350,000
OKAZAKI TOKUBETSU
1
12,600,000
KUROCHIKU SHO
1
110,250,000
SHIRONE TOKUBETSU
1

Horses Sold in 2007

Horse Name
Price(JPY)
Sire
Dam
Best Race
FP
26,250,000
SPRINTERS STAKESG1
1
105,000,000
TV TOKYO HAI AOBA SHOG2
1
7,350,000
KANSAI TELECASTING CORP.SHO ROSE STAKESG2
1
69,300,000
HYOGO CHAMPIONSHIPL
1
47,250,000
KISARAGI SHO(NHK SHO)G3
1
52,500,000
ASAHI CHALLENGE CUPG3
1
8,400,000
ANEMONE STAKESL
1
21,000,000
YUSHUN HIMBA (JAPANESE OAKS)G1
3
16,800,000
KANSAI TELECASTING CORP.SHO ROSE STAKESG2
2
74,550,000
DAILY HAI NISAI STAKESL
3
45,150,000
NARUO KINENG3
2
21,000,000
SEKIYA KINENG3
2
48,300,000
SAPPORO NISAI STAKESL
2
31,500,000
FUKUSHIMA MIMPO HAIL
2
29,400,000
HOPEFUL STAKESL
2
21,000,000
CHUNICHI SPORTS SHO FALCON STAKESG3
3
47,250,000
KISARAGI SHO(NHK SHO)G3
3
27,300,000
KYOTO JUMP STAKES
1
46,200,000
NOJIGIKU STAKES
3
26,775,000
KAKUDAHAMA TOKUBETSU
1
13,650,000
SHOJIKO TOKUBETSU
1
49,350,000
NISHINIPPON SPORTS HAI
1
32,550,000
LILAC SHO
1
24,150,000
SENAMIONSEN TOKUBETSU
1
31,500,000
KASUMIGAURA TOKUBETSU
1
24,150,000
TAKACHIHO TOKUBETSU
1
28,350,000
GOSHIKINUMA TOKUBETSU
1
28,350,000
MIKI TOKUBETSU
1
15,750,000
CHITOSE TOKUBETSU
1
57,750,000
KASHIWAZAKI TOKUBETSU
1
15,750,000
KARATSU TOKUBETSU
1
67,200,000
AOSHIMA TOKUBETSU
1

Horses Sold in 2006

Horse Name
Price(JPY)
Sire
Dam
Best Race
FP
67,200,000
SAUDI ARABIA ROYAL CUP FUJI STAKESG3
1
12,600,000
TV NISHINIPPON CORP.SHO KITAKYUSHU KINENG3
1
8,400,000
KOKURA NISAI STAKESL
1
42,000,000
ANDROMEDA STAKESL
1
36,750,000
TURQUOISE STAKESL
1
21,000,000
MARGUERITE STAKESL
1
51,450,000
NEW ZEALAND TROPHYG2
2
44,100,000
HOCHI HAI YAYOI SHOL
2
27,300,000
SANKEI SPORTS SHO FLORA STAKESL
2
31,500,000
DAILY HAI NISAI STAKESL
3
10,500,000
TV NISHINIPPON CORP.SHO KITAKYUSHU KINENG3
2
38,850,000
TOKYO SHIMBUN HAIG3
2
8,400,000
KYOTO NISAI STAKESL
2
105,000,000
AMETHYST STAKES
1
18,900,000
AMANOGAWA STAKES
1
30,975,000
YATSUGATAKE TOKUBETSU
1
29,400,000
HOBASHIRAYAMA TOKUBETSU
1
36,225,000
KAKOGAWA TOKUBETSU
1
31,500,000
TAMBA TOKUBETSU
1
27,300,000
HONG KONG JOCKEY CLUB TROPHY
1
34,650,000
GOZUREMPO TOKUBETSU
1
53,550,000
SETO TOKUBETSU
1
35,700,000
HOCHI HAI DAISETSU HANDICAP
1
17,325,000
TOKACHIDAKE TOKUBETSU
1
19,425,000
IIMORIYAMA TOKUBETSU
1
44,100,000
KUROSHIO MILE CHAMPIONSHIP
1

Horses Sold in 2005

Horse Name
Price(JPY)
Sire
Dam
Best Race
FP
31,500,000
KIKUKA SHO (JAPANESE ST.LEGER)L
1
43,050,000
TV TOKYO HAI AOBA SHOL
1
33,600,000
R.F.RADIO NIPPON SHO ST.LITE KINENL
1
28,350,000
FUCHU HIMBA STAKESG3
1
23,100,000
KOKURA DAISHOTENG3
1
8,400,000
NIIGATA NISAI STAKESL
1
54,600,000
KIKUKA SHO (JAPANESE ST.LEGER)L
2
178,500,000
TV TOKYO HAI AOBA SHOL
2
30,450,000
TOKYO SPORTS HAI NISAI STAKESL
2
68,250,000
BADEN-BADEN CUPL
2
73,500,000
SAPPORO NIKKEI OPENL
3
24,150,000
LAPIS LAZULI STAKES
1
31,500,000
2010 FANTASTIC JOCKEYS TROPHY
1
27,300,000
MICHINOKU TOKUBETSU
1
25,200,000
OKUNOHOSOMICHI TOKUBETSU
1
55,650,000
SHINOBUYAMA TOKUBETSU
1
74,550,000
SHOJIKO TOKUBETSU
1
12,600,000
KAMAGAYA TOKUBETSU
1
74,550,000
RADIO KANSAI SHO CHUSHUN TOKUBETSU
1
27,300,000
TAKADA JO TOKUBETSU
1
26,250,000
NISHI NIPPON GRAND PRIX
1

Horses Sold in 2004

Horse Name
Price(JPY)
Sire
Dam
Best Race
FP
74,550,000
KIKUKA SHO (JAPANESE ST.LEGER)L
1
18,900,000
VICTORIA MILEL
1
21,000,000
SANKEI SPORTS SHO FLORA STAKESL
1
32,550,000
DAILY HAI NISAI STAKESG2
1
19,425,000
SAUDI ARABIA ROYAL CUP FUJI STAKESG3
1
105,000,000
KYODO NEWS SERVICE HAIL
1
23,100,000
CHUNICHI SPORTS SHO FALCON STAKESL
1
52,500,000
FUKUSHIMA TV OPENL
1
27,300,000
OKA SHO (JAPANESE 1000 GUINEAS)L
3
42,000,000
SANKEI SPORTS SHO FLORA STAKESL
2
48,300,000
TV TOKYO HAI AOBA SHOL
2
89,250,000
TOPAZ STAKESL
3
17,325,000
MINAMI HOKKAIDO STAKESL
3
40,950,000
SHIRAYURI STAKES
2
12,600,000
2009 GOLDEN BOOTS TROPHY
1
36,750,000
OKUNOHOSOMICHI TOKUBETSU
1
21,000,000
KUJUKURI TOKUBETSU
1
13,650,000
MATSUDO TOKUBETSU
1
26,250,000
NARITA TOKUBETSU
1
22,050,000
SAKURAJIMA TOKUBETSU
1
15,750,000
HYOGO TOKUBETSU
1
44,625,000
MAIHAMA TOKUBETSU
1
53,550,000
TAPPISAKI TOKUBETSU
1
24,675,000
TACHIMACHIMISAKI TOKUBETSU
1
19,425,000
KASUGA TOKUBETSU
1
26,250,000
ONAHAMA TOKUBETSU
1
24,150,000
HIRYU TOKUBETSU
1
33,600,000
KANAYAMA TOKUBETSU
1
to top